ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์


แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสำรวจนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
แบบสำรวจนี้มีคำถามทั้งหมด 9 ข้อ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
* 1. สถานผู้ตอบ
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
* 2. หน่วยงานที่สังกัด
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ

* 3. เพศ
* 4. อายุ
กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจงานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด


* 1. ด้านห้อง Lab และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  1 2 3 4 5
- บรรยากาศและสถานที่
- ช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ
- ความพร้อมและสมบูรณ์ของเครื่องคอมฯ
- ปริมาณเครื่องพิมพ์,อุปกรณ์อื่นๆ เพียงพอ
- ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
- ความทันสมัยของอุปกรณ์และระบบ
* 2. ด้านงานบริการระบบเครือข่าย
  1 2 3 4 5
- ครอบคลุมทั่วถึง
- ความเร็วในการใช้งาน Internet
- ความเหมาะสมในบริการของ Internet
- ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
- ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
* 3. ด้านการให้บริการของ จนท.ศูนย์คอมพิวเตอร์
  1 2 3 4 5
- การตอบข้อซักถาม และการให้คำแนะนำ
- ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้น
- ยิ้มแย้มแจ่มใสและกิริยาวาจาสุภาพ
- ความรวดเร็วในการติดต่อและการให้บริการ
* 4. ด้านกระบวนการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์
  1 2 3 4 5
- ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ
- บริการตรงตามความต้องการ
- นำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริการ
- ติดตาม พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- การอธิบาย/ชี้แนะแนวทางในการใช้บริการ
- คุณภาพโดยรวมในการให้บริการ
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ...