มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร :: Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus.

ด้านคอมพิวเตอร์

งานบริการด้านคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มขอใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

DOC File Type เอกสาร Microsoft Word (.doc)
PDF File Type เอกสาร Adobe Acrobat (.pdf)

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ

โครงการเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิส
หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ ที่ได้นำเครื่องมือในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งส่วนการจัดการเรียนการสอนโดยตรงและการบริหาร การสนับสนุนการจัดการศึกษาเครื่องมือที่มีใช้มากที่สุดคือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีใช้อยู่ในหน่วยงานต่างๆ จำนวนมากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานคือ ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการเอกสารต่างๆ

Subscribe to RSS - ด้านคอมพิวเตอร์